תנאי שימוש באתר – עמותת ‘בעצמי’

1. מבוא

1.1. אתר האינטרנט שכתובתו www.be-atzmi.org.il (להלן: “האתר”) הנו האתר הרשמי של עמותת ‘בעצמי’, ע”ר מס’ 580-265-163 (להלן: “הארגון החברתי” או “הארגון”). באתר ניתן למצוא, בין היתר, מידע על פעילות הארגון, תכניות התעסוקה, פעילות המתנדבים, מידע הנוגע לחיפוש עבודה (להלן: “שירותי האתר”).

1.2. כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמת המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

1.3. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאתר בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.

1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

2. תנאי שימוש

2.1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.

2.3. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

2.4. הסכמת המשתמש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות, ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

2.5. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
2.5.1. למנוע את שירותי האתר ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.5.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

3.1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

3.2. המשתמש מסכים כי הארגון לא יישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהא אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

3.3. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4. העדר אחריות למידע ולקישורים יוצאים

4.1. הארגון עושה כל מאמץ לוודא כי המידע באתר וההמלצות הניתנות בו, הנם מדויקים ועדכניים, אך ייתכנו השמטות, טעויות, אי דיוקים ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין הארגון נוטל אחריות. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

4.2. חלק מהקישורים המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה לנוחות המשתמש, וכי בעלי האתר אינם אחראים להם, לתוכנם או לאבטחת המידע בהם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הינה באחריות המשתמש.

4.3. חלק מהקישורים המופיעים באתר מפנים לפרטי קשר של צדדי ג’. מובהר כי הקישורים לפרטים אלו נעשו לנוחות המשתמש, וכי בעלי האתר אינם אחראים למענה לפניות באמצעותם ולתוכנן.

5. הגבלת אחריות לנזקים

5.1. הארגון לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי המשתמש באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

5.2. הארגון והבאים מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה ובמידע המתפרסם בו.

6. תרומות באתר וחיובן
6.1. התרומות לארגון מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה.

6.2. בגין כל תרומה שתתקבל, תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

6.3. לארגון אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק, ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.

6.4. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.

6.5. המשתמש יהיה רשאי לפנות לארגון בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל’ 2119* הארגון יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את הארגון בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

6.6. מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

6.7. הארגון איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום ו/או הפעולה.

7. שמירת פרטיות

7.1. הארגון שומר על פרטיות התורמים ואינו שומר את פרטי האשראי של המשתמשים. בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש.

7.2. הארגון פועל על פי דין, ובכלל זה, עושה כל מאמץ לשמירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981, ואולם, כל משתמש הרואה עצמו נפגע בדרך כלשהי מהמידע המפורסם באתר מתבקש לפנות לארגון ולהודיע על כך בהקדם האפשרי בטל’ 2119* לצורך טיפול בסוגיה.

8. זכות יוצרים והרשאות שימוש

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לארגון, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע, וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים של המשתמש בלבד.

9. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.